Obowiązki właścicieli nieruchomości

1. Właściciele nieruchomości obowiązani będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę który opróżni pojemnik na odpady a jego zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.

2. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości składać będzie do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

3. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do posiadania pojemnika na odpady i utrzymywania go w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

5. Właściciel nieruchomości będzie musiał przestrzegać zasad zbierania odpadów, w tym ich selektywnej zbiórki, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

6. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną nielegalnie wysypiska odpadów.

7. W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela przejmie zarząd nieruchomością wspólną.

8. Efektem nowego systemu będzie sytuacja, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych będą obsługiwani przez jedną firmę wywozową. Wszelkie sprawy z odbierającym odpady załatwiać będzie gmina.

9. Mieszkaniec, który nie jest właścicielem nieruchomości, wszelkie sprawy związane z odpadami załatwiał będzie z właścicielem (zarządcą nieruchomości).

10. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 2013 r.